پارامترهای انتخاب لوازم استخر: 1. حجم استخر 2. روباز یا سرباز بودن استخر 3. منطقه سردسیر و گرمسیر 4. عمومی یا خصوصی بودن استخر

جهت انتخاب تجهیزات استخر باید حجم استخر را محاسبه کنیم. همان طور که می دانیم در هر مترمکعب 1000 لیتر آب جای می گیرد بنابراین بر اساس شکل و اندازه استخر حجم آن را بدست می آوریم.

هیچ محصولی یافت نشد.