در استخرها روبه روی اسکیمر فوت کن نصب می شود. فوت کن آب را به سمت اسکیمر هدایت می کند، اسکیمر نیز به عنوان یک صافی عمل کرده و آلودگی ها و چربی های روی آب را جمع آوری می کند. آبی که از اسکیمر گذر می کند مجدد وارد سیکل تصفیه شده و به استخر باز می گردد. اسکیمرها کدرورت های درشت آب را می گیرند و کدروت های ریز توسط فیلتر جمع آوری می شوند. میزان عملکرد اسکیمر به فوت کن بستگی دارد. اسکیمرها دارای اندازه های متفاوتی بوده و برای حجم های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. از اسکیمرها در جکوزی نیز استفاده می شوند.

به طور کلی دو نوع اسکیمر تک لول و دو لول موجود می باشد. معمولا اسکیمر تک لول از دو لول بیشتر مورد تقاضا قرار می گیرد. در اسکیمر تک لول، یک لول به جارو و سر جارو متصل می شود، آب را مکش کرده و آب مجدد به سمت فیلتر باز می گردد. لول دیگر نیز به فیلتر وصل شده و آب را تصفیه می کند و در نهایت آب وارد استخر می شود. در واقع اسکیمر دو لول دو راه برای خروج آب دارد.

نمایش 7 نتیحه